Reklama
Řidičův chleba

Zvládli byste ještě test z autoškoly? Otestujte se u zkrácené verze

Vybrali jsme 12 záludných otázek, které prověří znalosti z pravidel či dopravních značek

1. Cyklisté

Zdroj: MDČR

Je cyklista řidičem se všemi právy a povinnostmi účastníka provozu na pozemních komunikacích?

a) Ano

b) Ne

2. Dopravní značka

Zdroj: MDČR

Tato dopravní značka:

a) Upozorňuje na úsek pozemní komunikace, kde je na rozdíl od předcházejícího úseku provoz vozidel veden dočasně nebo trvale v obou směrech.

b) Upozorňuje na úsek pozemní komunikace, kde je provoz veden střídavě v obou směrech.

c) Upozorňuje na úsek pozemní komunikace, kde je řidič povinen dát přednost v jízdě protijedoucímu vozidlu v případě, kdy se protijedoucí vozidla nemohou bezpečně vyhnout.

3. Zastávka autobusu

Zdroj: MDČR

Jedete v obci jako řidič vozidla z výhledu. Je vaší povinností umožnit autobusu vyjetí ze zastávky?

a) Ano, a to snížením rychlosti jízdy nebo i zastavením vozidla.

b) Ne, protože autobus vyjíždí od okraje pozemní komunikace.

c) Ano, avšak pouze snížením rychlosti nebo změnou směru jízdy, nikoli zastavením vozidla.

4. Křižovatka

Zdroj: MDČR

Jste řidičem vozidla z výhledu. V jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou?

a) Jako první červené vozidlo, jako druhé zelené vozidlo, jako poslední modré vozidlo společně s vaším vozidlem.

b) Jako první červené vozidlo společně se zeleným vozidlem, následně modré vozidlo společně s vaším vozidlem.

c) Jako první zelené vozidlo, jako druhé červené vozidlo, jako poslední modré vozidlo společně s vaším vozidlem.

5. Dopravní značka

Zdroj: MDČR

Tato dopravní značka:    

a) Zakazuje zastavení nebo stání, tj. uvedení vozidla do klidu, kromě případů vyvolaných okolnostmi v provozu na pozemních komunikacích jako je např. stojící kolona vozidel apod.    

b) Zakazuje stání, tj. uvedení vozidla do klidu na dobu delší, než je doba nezbytně nutná k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob nebo k neprodlenému naložení a vyložení nákladu.    

c) Zakazuje zastavení s výjimkou doby nezbytně nutné k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu.

6. Přívěs

Zdroj: wikimedia.org

Nebrzděný přívěs, jehož přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg a který nebyl dříve registrován v zahraničí, přistaví jeho provozovatel k technické prohlídce nejpozději ve lhůtě:    

a) 2 let po zaregistrování tohoto přívěsu a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách 2 let.    

b) 6 let po zaregistrování tohoto přívěsu a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách 4 let.    

c) 4 let po zaregistrování tohoto přívěsu a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách 4 let.

7. Couvání

Zdroj: MDČR

Na pozemní komunikaci s jednosměrným provozem smí řidič couvat:    

a) pouze tehdy, jestliže je to nezbytně nutné, například k vyjetí z řady stojících vozidel.    

b) pouze, užije-li při couvání zvukové výstražné znamení.  

c) kdykoli, vždy však jen s pomocí způsobilé a náležitě poučené osoby.

8. ABS

Zdroj: MDČR

Při prudkém sešlápnutí brzdového pedálu vozidla bez protiblokovacího systému brzd (ABS) na náledí dojde:    

a) k zablokování kol vozidla a vozidlo se stává neřiditelným.    

b) k maximálnímu brzdnému účinku, při němž vozidlo zastaví s nejkratší brzdnou dráhou.    

c) k zablokování kol zadní nápravy vozidla, při němž vozidlo zůstává řiditelným.

9. Křižovatka

Zdroj: MDČR

Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, kolikáté projede vaše vozidlo touto křižovatkou:    

a) Jako poslední.   

b) Jako druhé.    

c) Jako třetí.

10. Křižovatka

Zdroj: MDČR

Řidič vozidla z výhledu:

a) projede křižovatkou jako první.

b) dává přednost v jízdě tramvaji č. 1.

c) projede křižovatkou jako poslední.

11. Přednost v jízdě

Zdroj: MDČR

Řidič musí dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím po pozemní komunikaci:

a) pouze, když vjíždí z místa ležícího mimo silnici na silnici; při vjíždění z polní nebo lesní cesty, ze stezky pro cyklisty anebo z obytné nebo pěší zóny na jinou silnici platí ustanovení o jízdě křižovatkou.

b) při vjíždění z místa ležícího mimo pozemní komunikaci na pozemní komunikaci a při vjíždění z účelové pozemní komunikace, ze stezky pro cyklisty anebo z obytné nebo pěší zóny na jinou pozemní komunikaci.

c) při vjíždění z polní nebo lesní cesty na pozemní komunikaci, jen když vozidla jedoucí po pozemní komunikaci přijíždějí zleva.
Reklama

12. Železniční přejezd

Zdroj: MDČR

Vyobrazený železniční přejezd se nachází na pozemní komunikaci mimo obec. Jakou nejvyšší rychlostí můžete jet ve vzdálenosti 50 metrů před tímto přejezdem? 

a) Nejvýše 30 km/h.    

b) Nejvýše 50 km/h.    

c) Nejvýše 90 km/h.

Výsledky

Zdroj: MDCR

Správné odpovědi:

1) A

2) A

3) A

4) A

5) A

6) B

7) A

8) A

9) A

10) A

11) B

12) A
Reklama
Reklama
Autosalon TV